Долинська сільська рада

Слов’янського району, Донецької області

Телефон: (0626) 62-17-23

Програма розвитку земельних відносин по Долинській сільській раді на 2019-2021 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Долинської сільської ради

№7-33/395 від 26.04.2019 р.

Програма розвитку земельних відносин

по Долинській сільській раді на 2019-2021 роки

 1. Загальні положення 

         Земля є одним із головних ресурсів життєдіяльності суспільства, територіальною основою для усіх видів діяльності людини та виробничим фактором багатьох галузей економіки. В соціально – економічному розвитку України земельними ресурсами завжди належала провідна роль.

         Створення ефективної системи управління земельними ресурсами передбачає гарантію прав власності та надійний захист прав володіння землею, підтримку заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення ефективності, планування землекористування в населених пунктах, проведення землевпорядних робіт при проведенні земельної реформи, збір та аналіз статистичних даних, зменшення кількості земельних спорів.

         Використання та охорона земель є одним із пріоритетних напрямів державної політики у сфері природокористування і є невід’ємною умовою збалансованого економічного та соціального розвитку. Тому характер і масштаби земельних перетворень визначають темпи та ефективність розвитку національної економіки, формування ринкових відносин. Проведення земельної реформи на території міст можливо шляхом місцевих програм з питань використання та охорони земель, які визначають склад та обсяги першочергових та перспектив заходів щодо використання й охорони земель, а також обсяги і джерела ресурсного забезпечення їх реалізації.

 1. Мета програми. 

         Основною метою Програми розвитку земельних відносин Долинської сільської ради  на 2019-2021 роки є:

 • здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного земельного кадастру;
 • забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності;
 • забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах.

         Програма розвитку земельних відносин Долинської сільської ради (далі Програма) розроблена відповідно до Земельного кодексу України, законів України «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про Державний земельний кадастр» та інших нормативно-правових актів.

 1. Шляхи і способи розв’язання проблем. 

Розв’язання проблем, пов’язаних з раціональним використанням та охороною земель на території Долинської сільської ради, необхідно здійснити шляхом:

 • встановлення меж населених пунктів Долинської сільської ради
 • інвентаризації земель населеного пункту;
 • оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельними ділянками під соціально- культурними об’єктами .

3.1.Встановлення меж населених пунктів Долинської сільської ради.

Одним із вагомих заходів землевпорядкування є встановлення меж територіально-адміністративних одиниць. Чітко сформовані території меж сільських  рад створюють умови для прийняття територіальною громадою, в особі міських рад, самостійних рішень щодо соціально-економічного розвитку території, складання бюджетної політики регіону, розвитку транспортної, комунальної та іншої інфраструктури.

Головними складовими техніко-економічного обґрунтування встановлення меж територіальної одиниці є відображення наступних показників:

 • задоволення потреб територіальної громади території для громадської забудови;
 • наявність інфраструктури, розвинутої системи комунікацій для задоволення потреб підприємств та населення;
 • забезпечення населення територіальної громади земельними ділянками для набуття у власність або у користування для здійснення підприємницької діяльності, а також для житлової забудови, ведення садівництва, тощо.

При розгляді кожного із вищенаведених показників загострюється питання не обґрунтованого технічно-раціонального та соціально-справедливого встановлення меж населених пунктів Долинської сільської ради на теперішній час.

Одним із джерел місцевого бюджету є плата за землю, яка спрямовується на розвиток місцевої інфраструктури та на заходи щодо реформування земельних відносин. Основним показником раціонального використання землі є збалансований розмір плати за користування землею територіальної громади. Цей баланс простежується в співвідношенні справедливої вартості землі і плати за її користування. Розмір плати за землю напряму залежить від нормативної грошової оцінки ділянки. При розрахунку нормативної грошової оцінки використовуються коефіцієнти, які враховують затрати вкладені в розвиток землі – це якість земель, їх екологічна безпечність, наявність розміщення на землі розвитої інфраструктури, тощо.

Встановлення меж населеного пункту здійснюється за проектом землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту .

Об’єктом встановлення меж є територія населеного пункту, що формується із земель всіх без винятку землеволодінь і землекористувань, з урахуванням вирішення соціальних питань, розміщення об’єктів забудови, раціонального використання земель та справляння плати за землю.

Проведення робіт із встановлення меж :

 • дасть можливість забезпечувати реалізацію конституційних прав громадян на отримання у власність земельних ділянок для цілей та в межах норм чинного земельного законодавства, зокрема для будівництва та обслуговування житлових будинків;
 • забезпечить подальше впорядкування територій із визначенням перспектив розвитку виробничих, господарських, культурно-соціальних потреб населеного пункту та інвестиційно привабливих місць;
 • сприятиме належному оподаткуванню територій та встановленню оптимальних розмірів орендної плати за використання земельних ділянок різного цільового призначення;
 • забезпечить оновлення інформації про межі населеного пункту в автоматизованій базі даних Державного земельного кадастру, що також сприятиме усуненню спірних питань щодо обліку відповідних територій;
 • створить умови для запровадження прозорих ринкових відносин.

Планові обсяги робіт:

3.2.Інвентаризація земельного фонду.

Одним із важливих заходів земельної реформи та перетворення земель на потужний ресурс соціально – економічного розвитку є здобуття достовірних та повних відомостей щодо площі, складу та якісних характеристик земель, про землекористувачів та землевласників (юридичних та фактичних), врегулювання суміжних меж. Достовірні данні про площі, межі, склад угідь та конфігурацію земельних ділянок надають можливість прогнозувати використання земель, передбачити надходження, обґрунтовано нараховувати земельний податок, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку.

Важливо знати які земельні ділянки не використовуються, або використовуються не раціонально, не за цільовим призначенням, всупереч вимогам земельного та природоохоронного законодавства. Засобом набуття таких знань служить інвентаризація.

Метою інвентаризації земель є створення основи для:

 • ведення Державного земельного кадастру;
 • реєстрації земельних ділянок;
 • забезпечення створення банку даних по землям міста на паперовій основі та магнітних носіях;
 • організації постійного контролю за використанням земель у населених пунктах та за її межами;
 • прийняття органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади рішень з питань земельних відносин відповідно до компетенції, визначеної Земельним кодексом України.

Під час інвентаризації земель встановлення меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) та оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку, не здійснюються.

Вихідними даними для проведення інвентаризації земель є:

 • матеріали з Державного фонду документації із землеустрою;
 • відомості з Державного земельного кадастру в паперовій та електронній формі, у тому числі Поземельної книги, книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, файлів обміну даним про результати робіт із землеустрою,
 • містобудівна документація, затверджена в установленому законодавством порядку,
 • планово-картографічні матеріали;
 • відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмежень;
 • копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку або підтверджують сплату земельного податку;
 • підготовлені за результатами обстеження земельних ділянок матеріали щодо їх якісного стану.

Підставою для проведення інвентаризації земель населеного пункту є відповідне рішення ради.

Більшість земельних ділянок враховуються без кадастрових номерів та за відсутністю документів, що посвідчують право на землю. У зв’язку з чим, на сьогодення, дана інформація із інвентаризації землі не відповідає повній дійсності. Тому сучасний стан із інвентаризації земель вимагає проведення даних робіт в повному обсязі.

За результатами інвентаризації землі буде складено реєстри земельних ділянок: наданих у власність, користування з кадастровими номерами та без кадастрових номерів; не наданих у власність, користування у розрізі угідь; що використовуються без документів, які посвідчують право на них; що використовуються не за цільовим призначенням; відумерлої спадщини; тощо. Також буде складено інвентаризаційний план, на якому наносяться межі: об’єкта інвентаризації; земельних ділянок наданих у власність, користування; земель і земельних ділянок, не наданих у власність, користування; земельних ділянок, що використовуються без документів, які посвідчують право на них, або не за цільовим призначенням; наявних обмежень (обтяжень) у використанні земельних ділянок; земельних ділянок (земель) відумерлої спадщини; угідь; водних об’єктів і гідротехнічних споруд, дорожньої мережі, електромереж напругою 0,4 кВ і більше, та інших об’єктів, для яких створюються захисні, охоронні та інші зони з особливими умовами користування; тощо. Крім того на зведеному інвентаризаційному плані чорним кольором наносяться межі земельних ділянок згідно з документами, що посвідчують право на земельну ділянку і Державним земельним кадастром, червоним кольором – межі земельних ділянок за результатами проведення інвентаризації земель.

Планові обсяги робіт:

3.3.Оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельними ділянками під соціально- культурними об’єктами.

Набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування.

Право постійного користування  земельною ділянкою – це різновид права користування земельною ділянкою, коли об’єкти використовують надані їм земельні ділянки без заздалегідь визначених термінів.

Зміст права користування полягає у можливості отримання корисних властивостей земельної ділянки, тобто можливості її господарського використання з метою отримання прибутку або задоволення  власних потреб.

Насамперед слід зазначити, що право землекористування є не тільки правом, а й обов’язком землекористувача. Усі землекористувачі  зобов’язані оформити документи на право використовувати земельні ділянки та використовувати їх тільки за цільовим призначенням.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» N 5245-VI, було проведено розмежування земель державної та комунальної власності. Пунктом 13 Перехідних положень даного Закону на органи місцевого самоврядування покладено зобов’язання забезпечити оформлення комунальними підприємствами, установами, організаціями права постійного користування земельними ділянками, які використовують земельні ділянки комунальної власності без документів, що посвідчують право користування ними.

На теперішній час обсяг отриманих правовстановлюючих документів на землю під соціально- культурними об’єктами дуже низький.

Завдання організації робіт з оформлення правовстановлюючих документів на землю комунальними установами є пріоритетним заходом земельної реформи. Проведення даних робіт позволить упорядкувати землеволодіння бюджетних установ та запобігти незаконних вилучень даних територій.

Планові обсяги робіт:

 1. Очікувані результати. 

Передбачені Програмою заходи планується здійснити протягом 2019-2021 років.

Реалізація Програми дозволить досягти сталого розвитку земельних відносин у місті, зокрема:

 • підвищити ефективність та екологічну безпеку використання суспільством земельних ресурсів;
 • збільшити надходження від платежів за землю;
 • встановити межі населеного пункту, що дасть можливість остаточно визначити компетенцію місцевих рад та органів виконавчої ради в частині розпорядження землями, сприятиме належному оподаткуванню територій та додатковим бюджетним надходженням, забезпечить подальше впорядкування територій із визначенням перспектив розвитку територіальної громади;
 • здійснювати подальший розвиток інфраструктури ринку землі.
 1. Фінансове забезпечення. 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок державного бюджету України, обласного та місцевого бюджетів та інших джерел не заборонених законодавствам України. 

 

Секретар сільської  ради                                        Н.В.Казієва